Điều khoản sử dụng

Chào mừng các bạn đã ghé thăm website của Công ty cổ phần kỹ nghệ Gamma ( http://www.gamma.com.vnhttp://www.gamma.vn).

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ " Điều khoản sử dụng" này  một cách cẩn thận. Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ hoặc gọi điện trực tiếp đến công ty chúng tôi. Tất cả mọi ý kiến, các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận quản trị. 

1. Phạm vi

 1.1  Việc sử dụng trang web này được cung cấp bởi Công ty cổ phần kỹ nghệ Gamma và / hoặc các chi nhánh của "Gamma", "Gamma Web Site". Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản. Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này. Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website.

1.2 Những Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế bởi các điều khoản và điều kiện khác.Với điều kiện log-in, hoặc không cần thiết, trong việc tiếp cận hoặc sử dụng trang web Gamma, người dùng chấp nhận các Điều khoản sử dụng được quy định trong phiên bản hiện tại.

2. Dịch vụ

2.1 Trên trang web này, có chứa những thông tin cụ thể và phần mềm, cũng như trường hợp có thể là tài liệu liên quan, để xem hoặc tải về.

2.2 Gamma có thể ngừng hoạt động của trang web Gamma toàn bộ hoặc một phần bất cứ lúc nào. Do tính chất của internet và hệ thống máy tính, Gamma không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với sự sẵn có liên tục của trang web Gamma.

3. Đăng ký, mật khẩu

3.1. Một số trang của website Gamma có thể được bảo vệ bằng mật khẩu. Trong sự quan tâm về an toàn và an ninh của các giao dịch kinh doanh, chỉ có người dùng đã đăng ký mới có thể truy cập vào các trang được đề cập. Gamma có quyền từ chối đăng ký cho một số đối tượng người sử dụng. Gamma đặc biệt có quyền để xác định các phần trang web nhất định, mà trước đây tự do truy cập, phải đăng ký. Gamma được hưởng, bất cứ lúc nào và không có nghĩa vụ đưa ra lý do để từ chối sử dụng quyền truy cập khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu bằng cách ngăn chặn các dữ liệu người dùng của mình (như được định nghĩa dưới đây), đặc biệt nếu người dùng:

- Sử dụng các dữ liệu sai với mục đích đăng ký;

- Vi phạm các Điều khoản sử dụng hoặc bỏ qua nhiệm vụ quản lý đối với các dữ liệu người dùng;

- Vi phạm bất kỳ luật áp dụng trong việc truy cập, sử dụng của trang Web Gamma;

- Không sử dụng trang web Gamma cho một khoảng thời gian dài.

3.2. Để đăng ký sử dụng phải cung cấp thông tin chính xác và thay đổi thông tin theo thời gian, cập nhật thông tin nhanh. Sử dụng phải đảm bảo rằng địa chỉ e-mail của mình, cung cấp cho Gamma, là kích hoạt tại mọi thời điểm và là một địa chỉ mà tại đó người sử dụng có thể liên lạc được.

3.3. Khi đăng ký, người dùng sẽ được cung cấp một mã truy cập, bao gồm một ID người dùng và mật khẩu "Dữ liệu người dùng". 

3.4. Người dùngphải đảm bảo rằng dữ liệu người dùng không thể truy cập bởi các bên thứ ba và chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch và các hoạt động khác được thực hiện theo các dữ liệu người dùng của họ. Vào cuối của mỗi phiên trực tuyến, người dùng phải đăng nhập từ các trang web được bảo vệ bằng mật khẩu. Và nếu trong phạm vi người sử dụng đã có bên thứ ba đang sử dụng thì người dùng sử dụng phải thông báo cho Gamma biết nhanh bằng văn bản, hoặc bằng e-mail.
 
3.5. Sau khi nhận được thông báo theo khoản 3.4, Gamma sẽ từ chối truy cập vào khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu dưới tài khoản truy cập của người dùng đó. Truy cập bởi người dùng sẽ chỉ có thể được kích hoạt một lần nữa khi người dùng được chấp thuận của Gamma hoặc khi đăng ký mới.
 
3.6. Người dùng có thể bất cứ lúc nào chấm dứt yêu cầu đăng ký bằng văn bản, trường hợp có thể bằng e-mail rằng việc xóa sẽ không vi phạm thực hiện đúng các mối quan hệ ràng buộc. Trong trường hợp đó, Gamma sẽ loại bỏ tất cả các dữ liệu người dùng và lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng ngay sau khi những dữ liệu này không còn cần thiết.

4. Quyền sử dụng phần mềm, thông tin tư liệu

4.1. Việc sử dụng bất kỳ phần mềm, thông tin và tài liệu được cung cấp trên hoặc thông qua trang web này của Gamma là tùy thuộc vào các Điều khoản sử dụng hoặc, trong trường hợp cập nhật thông tin, phần mềm hoặc tài liệu, tùy thuộc vào các điều khoản cấp phép áp dụng trước đó đã đồng ý với Gamma.
 
4.2. Gamma tài trợ người sử dụng một giấy phép không độc quyền và không được chuyển nhượng, mà có thể không được cấp giấy phép phụ sử dụng thông tin, phần mềm và các tài liệu có sẵn cho người dùng trên hoặc thông qua trang Web của Gamma đến mức đồng ý, hoặc trong trường hợp không có thoả thuận trong phạm vi của mục đích của Gamma trong việc đưa ra tương tự có sẵn.
 
4,3. Phần mềm sẽ được cung cấp không có chi phí trong mã đối tượng. Có phải là không có quyền cho mã nguồn được làm sẵn. Điều này không áp dụng cho mã nguồn liên quan đến phần mềm nguồn mở, điều kiện cấp phép ưu tiên hơn các điều khoản sử dụng trong trường hợp chuyển giao các phần mềm mã nguồn mở và các điều kiện yêu cầu của mã nguồn. Trong trường hợp như vậy, Gamma sẽ làm cho mã nguồn có sẵn trong trở lại cho việc thanh toán chi phí.
 
4.4. Thông tin, phần mềm và các tài liệu có thể không được phân phối bởi người dùng cho bất kỳ bên thứ ba bất cứ lúc nào và cũng không nó có thể được thuê hoặc trong bất kỳ cách nào khác. Người dùng có thể làm cho một bản sao lưu của các phần mềm cần thiết để đảm bảo tiếp tục sử dụng theo quy định của các Điều khoản sử dụng.
 
4.5. Các thông tin, phần mềm và các tài liệu được bảo vệ bởi luật bản quyền cũng như các hiệp ước bản quyền quốc tế cũng như các quy định khác của pháp luật và các công ước liên quan đến sở hữu trí tuệ. Sử dụng phải tuân thủ pháp luật như vậy và đặc biệt không được sửa đổi, che giấu hoặc loại bỏ bất kỳ mã chữ số, nhãn hiệu, thông báo bản quyền không phải từ các thông tin cũng không phải từ phần mềm hoặc tài liệu, hoặc bất kỳ bản sao.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1. Mặc dù có các quy định cụ thể trong § 4 của các Điều khoản sử dụng, thông tin, thương hiệu và các nội dung khác của trang web của Gamma có thể không được thay đổi, sao chép, tái sản xuất, bán, cho thuê, được sử dụng, bổ sung hoặc được sử dụng trong bất kỳ cách nào khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Gamma.

5.2. Ngoại trừ các quyền của người sử dụng và các quyền khác công nhận ở đây, không có các quyền khác được cấp cho người dùng cũng không phải bất cứ nghĩa vụ nào được ngụ ý yêu cầu cấp thêm quyền. Bất kỳ và tất cả các quyền sáng chế và giấy phép được loại trừ.
 
5.3. Gamma có thể, mà không phải trả phí, sử dụng bất kỳ ý tưởng hoặc đề xuất được lưu trữ do người sử dụng trên trang web Web Gamma cho việc cải thiện, phát triển và bán các sản phẩm của mình.

6. Hạn chế sử dụng

Gamma không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

6.1. Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

6.2. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây  phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

6.3. Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

6.4. Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

6.5. Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

6.6. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

6.7. Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

6.8. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

6. 9. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

6.10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Gamma.

6.11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

7.  Loại trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.Do vậy:

7.1. Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

7.2. Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

7.3. Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Gamma sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

7.4. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

7.5. Website của Gamma có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Gamma. Gamma không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.