Tham khảo | Quản trị

Bảng mô tả công việc các chức danh Trung tâm dịch vụ

Kích thước : 116 KB   |   Ngày đăng : 17/02/2013   |   Số lần down : 4083
Bảng mô tả trách nhiệm, bổn phận, yêu cầu kỹ năng và bằng cấp phục vụ tuyển dụng các vị trí chủ chốt trong Trung tâm ...