Thiết bị đào tạo nghề

Sự phát triển trang thiết bị học cụ và các giải pháp đào tạo dạy nghề của Gamma được định hướng bởi các nhà giáo dục chuyên nghiệp từ Bắc Mỹ, Châu Âu, và Châu Á thông qua nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực giáo dục quốc tế. Trong gần 10 năm qua, Gamma đã triển khai đưa vào thực tế giảng dạy đào tạo nghề nhiều hệ thống đào tạo với công nghệ mà ngày nay đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.